Investoriem (8)

Kas ir “Sākotnējais akcionāru reģistrs”?

Sākotnējais akcionāru reģistrs ir to personu saraksts, kuras privatizācijas rezultātā ieguvušas tiesības uz noteiktām akcijām. Personas, kuru akcijas atrodas šajā reģistrā, nevar ar tām brīvi rīkoties. Lai varētu saņemt dividendes, pārdot vai uzdāvināt akcijas un veikt citas darbības, nepieciešams atvērt gan vērtspapīru kontu (un veikt akciju pārskaitījumu uz to), gan naudas kontu (lai ieskaitītu dividendes). Vienīgā darbība, ko var veikt persona, kuras akcijas atrodas Sākotnējā akcionāru reģistrā, ir piedalīšanās akcionāru sapulcē. Akciju uzglabāšana šajā reģistrā ir bez maksas. 

Kas ir “Izziņa par apmaksātām akcijām”?

Izziņa par apmaksātām akcijām ir apliecinājums tam, ka persona publiskajā piedāvājumā par sertifikātiem ir iegādājusies akcijas un tās atrodas Sākotnējā akcionāru reģistrā. Šī izziņa akcionāriem bija izsniegta tajā “Krājbankas” vai “Latvijas Hipotēku un zemes bankas” nodaļā, kurā par sertifikātiem tika iegādātas akcijas. Izziņa par apmaksātām akcijām ir informatīva rakstura dokuments, tā nav īpašuma tiesību apliecinājums. Lai varētu saņemt dividendes, pārdot vai uzdāvināt akcijas un veikt citas darbības, nepieciešams atvērt gan vērtspapīru kontu (un veikt akciju pārskaitījumu uz to), gan naudas kontu (lai ieskaitītu dividendes).

Kā atvērt vērtspapīru kontu?

Vērtspapīru kontu var atvērt bankās un brokeru sabiedrībās, kas ir Latvijas Centrālā depozitārija dalībnieki. Lai saņemtu dividendes vai tirgotos ar akcijām, nepieciešams atvērt arī naudas kontu. Vērtspapīru un naudas kontu atvēršanu, akciju pārskaitīšanu no Sākotnējā akcionāru reģistra uz vērtspapīru kontu, akciju uzglabāšanu, kā arī citas darbības veic bankas un brokeru sabiedrības, un tie ir maksas pakalpojumi, kuru izcenojumus nosaka konkrētā banka vai brokeru sabiedrība. Akcijas, kas ir pārskaitītas uz vērtspapīru kontu, nevar atgriezt Sākotnējā akcionāru reģistrā.

Kā saņemt dividendes?

Lai saņemtu dividendes, vispirms akcijas ir jāpārskaita uz vērtspapīru kontu. Ja akcijas atrodas vērtspapīru kontā, dividendes tiek automātiski ieskaitītas atvērtajā naudas kontā. Ja akcijas vēl arvien ir reģistrētas Sākotnējā akcionāru reģistrā, tad dividendes uzkrāj Latvijas Centrālais depozitārijs.

Pirms akcionāru sapulces tiek noteikts datums, kurā noskaidro akcionāru sarakstu, jeb aprēķina datums. Ja aprēķina datumā personai vērtspapīru kontā ir akcijas, tiek izmaksātas dividendes, ja nav, tad – netiek. Personai, kura vēlas iegādāties akcijas pirms aprēķina datuma, jāņem vērā, ka vērtspapīru norēķini prasa vismaz 3 dienas (no brīža, kad akcijas tiek nopirktas, līdz brīdim, kad tās tiek ieskaitītas vērtspapīru kontā). Piemēram, ja aprēķina datums ir noteikts 14. jūlijs, tad akcijas jānopērk līdz 10. jūlijam. Gan dividenžu aprēķina datumu, gan izmaksu datumu nolemj akcionāru sapulcē.

Kas lemj par dividenžu izmaksāšanu?

Dividende ir akciju sabiedrības tīrās peļņas daļa, kuru saņem akcionārs. Šīs peļņas daļas apjomu jeb to, cik daudz naudas tiks izmaksāts, nolemj akcionāru sapulce. Akcionāru sapulce nosaka arī datumu, kurā dividendes tiks aprēķinātas, un datumu, kurā tās tiks izmaksātas akcionāriem.

Kā veikt akciju pārreģistrāciju uz citas personas vārda?

Lai pārdotu vai uzdāvinātu akcijas un veiktu citas darbības, nepieciešams atvērt gan vērtspapīru kontu (un veikt akciju pārskaitījumu uz to), gan naudas kontu. Pārskaitot akcijas no Sākotnējā akcionāru reģistra uz vērtspapīru kontu, ir iespējams tās uzreiz pārskaitīt uz citas personas kontu. Uzdevums par akciju pārskaitīšanu no Sākotnējā akcionāru reģistra uz vērtspapīru kontu, kā arī par akciju pārdošanu vai pārreģistrāciju uz citas personas vārda ir jādod esošajai vai vēlamajai konta turētājai bankai vai brokeru sabiedrībai.

Kā rīkoties ar akcijām?

Konsultācijas par iespējamo rīcību ar akcijām – pirkšanu, pārdošanu, cenu, termiņiem u.c. – sniedz finanšu analītiķi un brokeri. Sīkāka informācija par darījumiem ar vērtspapīriem atrodama biržas NASDAQ OMX Riga interneta lapā.

Kā saņemt informāciju par akcionāru sapulces norisi un izskatāmajiem lēmumiem?

AS “Latvijas Gāze” Investoru attiecības.

Birža NASDAQ Riga / Latvijas Centrālais depozitārijs
Tel.: +371 67 212 431
E-pasts: riga@nasdaq.com
Internets: http://www.nasdaqbaltic.com

Laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un citos Latvijas laikrakstos

PLAŠĀKAS KONSULTĀCIJAS AKCIONĀRIEM

Birža NASDAQ Riga / Latvijas Centrālais depozitārijs
Tel.: +371 67 212 431
E-pasts: riga@nasdaq.com
Internets: http://www.nasdaqbaltic.com