Objektā ir dabasgāzes pieslēgums

Vēlaties pārslēgt uz sava vārda līgumu īpašumam, kurā dabasgāzi iepriekš lietoja cita persona? Ērtāk un ātrāk to var veikt tiešsaistē.

Noslēgt vai pārslēgt līgumu tiešsaistē


Līgumu var noslēgt arī klātienē klientu apkalpošanas centrā vai, sūtot dokumentus pa pastu (dokumentiem jābūt parakstītiem). Līguma slēgšanai nepieciešamie dokumenti:

  • Dokumenta, kas apliecina īpašuma, lietošanas vai valdījuma tiesības, kopija
  • Komercuzskaites mēraparātu rādījumu fiksācijas akts
  • Ja objektam ir vairāki kopīpašnieki, tad nepieciešama rakstiska kopīpašnieku piekrišana, ka Jūs slēdzat dabasgāzes tirdzniecības līgumu
Objektā nav dabasgāzes pieslēgums

Vēlaties ierīkot jaunu dabasgāzes pieslēgumu?

Pirms līguma slēgšanas, sazinieties ar sadales sistēmas operatoru Gaso, lai noskaidrotu, kas ir nepieciešams jauna dabasgāzes pieslēguma ierīkošanai, vai tuvumā atrodas izbūvēti gāzesvadi, kādas būs pieslēguma izmaksas.