PĀRVALDĪBAS DOKUMENTI


KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMI


KORPORATĪVĀ SOCIĀLĀ ATBILDĪBA

Korporatīvā sociālā atbildība raksturo sabiedrības komercdarbības ietekmi uz vidi, sociālās un ar darbiniekiem saistītās aktivitātes, cilvēktiesību ievērošanu un pretkorupcijas un kukuļošanas novēršanas pasākumus.

Korporatīvās sociālās atbildības ziņojums ir sabiedrības Nefinanšu paziņojuma būtiska sastāvdaļa.


ATALGOJUMA POLITIKA