Kārtējā akcionāru sapulce
15.06.2021.

Norise: 15. jūnijā, plkst. 10.00 Rīgā, Aristida Briāna ielā 6, AS „Latvijas Gāze” telpās, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus

Precizējums: Precizēts dividenžu izmaksas datums. Izmaiņas veiktas lēmumprojektā un tiek koriģēta balsošanas veidlapa jautājumā par dividenžu izmaksas datumu, to mainot no 2021. gada 10. jūlija uz 2021. gada 12. jūliju.

Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, lai aizsargātu akcionāru, akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, aicinām akcionārus akcionāru sapulcē piedalīties rakstveidā, pirms sapulces aizpildot balsojuma veidlapu, kas akcionāriem pēc pieprasījuma (pieprasījumu sūtot uz e-pastu: investor.relations@lg.lv) tiks nosūtīta uz viņa e-pastu. Balsojuma veidlapa pievienota šī paziņojuma pielikumā, pieejama Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.