Dabasgāzes tirdzniecības līgumu var noslēgt persona, kurai ir objekta īpašuma, lietošanas vai valdījuma tiesības.

Visātrāk un ērtāk līgumu noslēgt elektroniski.
 Līgumu, 5 darba dienu laikā (aizpildot pieteikumu tiešsaistē), nosūtīsim uz Jūsu norādīto e-pasta adresi. 

Ja Jums nav pieejama internetbanka vai e-paraksts, līgumu varat noslēgt, aizpildot pieteikumu līguma slēgšanai un atsūtot to parakstītu skenētā vai fotografētā veidā mums uz e-pasta adresi info@lg.lv, vai pa pastu uz Vagonu ielu 20, Rīgā, Latvija, LV-1009 - mēs sagatavosim un nosūtīsim līgumu uz Jūsu norādīto e-pasta vai pasta adresi.

Visātrāk un ērtāk līgumu noslēgt elektroniski

Noslēgt līgumu

Lietotāja maiņa adresē

Ja īpašumam mainās īpašnieks vai īrnieks, iepriekšējam dabasgāzes lietotājam jāpārtrauc saistības, bet jaunajam lietotājam – jānoslēdz līgums par dabasgāzes izmantošanu. Ja iepriekšējam lietotājam – gazificētā objekta īpašniekam, nav izbeigts līgums ar Latvijas Gāze, lūdzam iesniegt īpašnieka piekrišanu līguma slēgšanai (piekrišana līguma noslēgšanai – ja īpašnieks ir juridiskā persona).

  Kas jādara iepriekšējam lietotājam (pārdevējam)?
  1. Kopā ar jauno lietotāju aizpilda un paraksta rādījumu fiksācijas aktu vai citu dokumentu, kurā fiksēti komercuzskaites mēraparāta rādījumi lietotāju maiņas brīdī;
  2. Dokumentu kopā ar aizpildītu un parakstītu pieteikumu līguma pārtraukšanai iesniedz Latvijas Gāzei (sūtot pa pastu vai uz e-pastu);
  3. Saņemot pārskatu, norēķinās par pakalpojumiem. Vēršam uzmanību, veikt gala aprēķinu un nosūtīt Jums norēķinu dokumentu apmaksai varēsim tikai nākamajā mēnesī pēc līguma pārtraukšanas, kad saņemsim gala norēķiniem nepieciešamo informāciju par patēriņu adresē no Gaso. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām norēķinu periodā patērēto dabasgāzi kWh sadales sistēmas operators Gaso nosaka, periodā uzskaitīto dabasgāzes daudzumu m3 reizinot ar mēneša vidējo svērto siltumspēju siltumspējas zonā, tāpēc veikt patēriņa aprēķinu ātrāk nav iespējams.
  Kas jādara jaunajam lietotājam (pircējam)?
  1. Kopā ar iepriekšējo lietotāju aizpilda un paraksta rādījumu fiksācijas aktu vai citu dokumentu, kurā fiksēti komercuzskaites mēraparāta rādījumi lietotāju maiņas brīdī;
  2. Dokumentu iesniedz Latvijas Gāzei, slēdzot līgumu.

  Jauns dabasgāzes pieslēgums

  Pirms līguma slēgšanas ar mums, sazinieties ar sadales sistēmas operatoru Gaso, lai noskaidrotu, kas ir nepieciešams jauna dabasgāzes pieslēguma ierīkošanai, vai tuvumā atrodas izbūvēti gāzesvadi, kādas būs pieslēguma izmaksas.

  Tirgotāja maiņa

  Ja šobrīd dabasgāzi iegādājieties no cita tirgotāja, bet vēlaties līgumu noslēgt ar Latvijas Gāze, lūdzam aizpildīt pieteikumu tiešsaistē vai pieteikumu līguma noslēgšanai atsūtīt mums uz e-pasta adresi info@lg.lv vai, zvanot pa tālruni 67869866, pieteikumu telefoniski Jūsu vārdā aizpildīs mūsu klientu apkalpošanas speciālists.

  Ja līgumu noslēgsiet līdz mēneša 15. datumam, līgums stāsies spēkā jau no nākamā mēneša 1. dienas. Savukārt, ja līgumu noslēgsiet no 16. datuma, līgums stāsies spēkā ar aiznākamā mēneša 1. datumu.

  Noderīgas saites

  Atbilstoši Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumu Nr. 78 punktam Nr. 30: „Par dabasgāzes tirdzniecības līguma izbeigšanu lietotājs informē dabasgāzes tirgotāju piecas darba dienas iepriekš šo noteikumu un tirdzniecības līgumā noteiktajā kārtībā."