Personas datu apstrādes paziņojums klientiem, akcionāriem, sadarbības partneriem, apmeklētājiem un citām saistītām personām (13)

Informācija par pārzini

Jūsu personas datu pārzinis ir AS „Latvijas Gāze”, reģistrācijas numurs: 40003000642, juridiskā adrese: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001, tālrunis +371 67 869 866, e-pasts: lietvediba@lg.lv

Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot iepriekš norādītos mūsu sakaru kanālus vai sazinoties ar mūsu personas datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz elektroniskā pasta adresi: datu.specialists@lg.lv.

Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā mēs veicam savu klientu, klientu pārstāvju/kontaktpersonu, akcionāru, izložu un loteriju dalībnieku, sadarbības partneru, interneta vietnes apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi.

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu, Jūs esat izlasījuši šo mūsu paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus. Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.

Šā paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piem., pakalpojumu līgumos, sadarbības līgumos, loterijas noteikumos, interneta vietnes www.lg.lv vai portāla https://mans.lg.lv/ izmantošanas noteikumos) var būt sniegta papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

Papildus šiem noteikumiem Jūs var arī iepazīties ar sekojošiem papildus personas datu apstrādes paziņojumiem:

 • Sīkdatņu izmantošanas noteikumi (pieejami šeit);
 • AS “Latvijas Gāze” Klientu portāla lietošanas noteikumi (pieejami šeit)

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

a) Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā (t.sk. sadarbības līgumā) noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai.
Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams arī Jūs identificēt, identificēt objektu, kurā tiks sniegts pakalpojums, nodrošināt atbilstošu maksājumu aprēķinu un nodrošināt maksājumu veikšanas procesu, sazināties ar Jums ar pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītajos jautājumos (t.sk. arī rēķinu izsūtīšanai), atsevišķos gadījumos arī nodrošināt nesamaksāto maksājumu piedziņu, kā arī nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu.

Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta, klienta kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, klienta personas kods, saziņas adrese, objekta adrese, objekta īpašnieks, klienta saikne ar objektu (ja nav īpašnieks), bankas konta numurs, gāzes patēriņa informācija, identifikācijas dokumentu dati u.c. dati.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas[1] (turpmāk – VDAR) 6.panta pirmās daļas b punkts), piemēram, Jums piekrītot iesniegt informāciju par Jūsu konta Nr., lai atgrieztu pārmaksāto maksu par dabasgāzes izmantošanu;
 • juridiska pienākumu izpilde (VDAR 6.panta pirmās daļas c punkts);
 • pārziņa leģitīmās intereses (VDAR 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, Jūs kā klienta, klienta kontaktpersonas identificēšana, objekta īpašnieka identificēšana un saziņas ar Jums nodrošināšana.

[1] EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

b) Normatīvos aktos noteikto prasību attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu izpilde vai citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde.
Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams izpildīt gan Enerģētikas likuma, gan MK noteikumu Nr.78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumu”, gan citu dabasgāzes tirdzniecību regulējošo normatīvo aktu prasības. Tāpat mums jāizpilda arī grāmatvedību regulējošo normatīvo aktu, Arhīva likuma, likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma, ES Regulas Nr.596/2014 un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī uzraugošo iestāžu prasības.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt katrā normatīvajā aktā noteikto darbību izpildei nepieciešamos personas datus, piemēram, ievākt ziņas par gazificētiem objektiem, apmainīties (nodot) ar ziņām par piegādāto gāzi ar dabasgāzes sistēmas operatoru un citām normatīvajos aktos noteiktām personām, t.sk. valsts iestādēm un tiesām.

Tāpat šim nolūkam mēs apstrādājam arī akcionāru personas datus (personu identificējošie dati, kontaktinformācija), kuri nepieciešami akcionāru uzskaitei un to apstrādi noteic Komerclikums, kā arī citi finanšu instrumentu tirgu regulējošie normatīvie akti.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir

 • Juridiska pienākumu izpilde (VDAR 6.panta pirmās daļas c punkts).

c) Mārketinga aktivitāšu nodrošināšana.
Šī nolūka ietvaros mēs varētu Jums nosūtīt komerciālos paziņojumus, nodrošināt Jūsu dalību mūsu organizētās loterijās un/vai izlozēs, kā arī publicēt materiālus no mūsu organizētiem publiskiem pasākumiem.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: Klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, interneta vidē veikto darbību atspoguļojums, atsevišķos gadījumos personas attēls fotogrāfijās un video ierakstos.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • datu subjekta piekrišana (VDAR 6.panta pirmās daļas a punkts);
 • līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (VDAR 6.panta pirmās daļas b punkts);
 • pārziņa leģitīmās intereses (VDAR 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, mūsu kā pārziņa publicitātes nodrošināšana

d) Drošības, mantisko interešu apdraudējuma novēršana un citu būtisku mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšana.
Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams veikt mūsu teritorijas, ēku un citu īpašumu videonovērošanu, veikt telefonsarunu un klātienes sarunu, lai nodrošinātu pierādījumus savu interešu aizsardzībai, izmantot personas datu apstrādātājus dažādu funkciju nodrošināšanai, nodrošināt datu saglabāšanu, nepieciešamības gadījumā, izpaust informāciju tiesām un citām valsts iestādēm, informācijas par objekta īpašniekiem iegūšana, apmainīties ar informāciju uzņēmumu grupas ietvaros, izmantot normatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt vismaz sekojošus personas datus: mūsu telpu un teritorijas apmeklētāju attēls videonovērošanas ierakstos, atrašanās vieta un laiks, balss ieraksti, saglabāt Jūsu veikto darbību interneta vidē auditācijas pierakstus, identificēt Jūs un saglabāt šo informāciju, glabāt datus rezerves kopijās un citi dati atbilstoši nepieciešamībai.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir

 • Pārziņa leģitīmās intereses (VDAR 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, noziedzīgo nodarījumu atklāšanas nolūkos, parādu piedziņas nodrošināšanai, datu atjaunošanas nolūki, pierādījumu saglabāšana.

e) Pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai un sadarbības ar pakalpojumu sniedzējiem un citiem sadarbības partneriem nodrošināšanai.
Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidošanu, tehnisku un organizatorisku risinājumi izmantošanu, kas var izmantot arī Jūsu personas datus (piemēram, izmantojot sīkdatnes), ar mērķi nodrošināt pienācīgu pakalpojumu sniegšanu, kā arī apstrādāt Jūsu kā sadarbības partneru norādītas kontaktpersonu datus, lai nodrošinātu pilnvērtīgu saziņu ar sadarbības partneri.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir

 • pārziņa leģitīmās intereses (VDAR 6.panta pirmās daļas f punkts).
Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

 • mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;
 • personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes tehniskais uzturētājs, drošības pakalpojumu sniedzējs, citas personas, kuras ir saistītas ar pakalpojumu sniegšanu mums;
 • valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji, tiesas, uzraudzības iestādes;
 • trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēji, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, maksātnespējas administratori, trešās personas, kuras uztur reģistrus (piemēram, parādnieku reģistri, kredītinformācijas biroji u.c.).
Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus mēs izvēlamies?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

Uz doto brīdi mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

 • ārpakalpojumu grāmatveži, auditori, tulki, finanšu vadības un juridiskie konsultanti;
 • IT infrastruktūras, datu bāzes īpašnieks/ izstrādātājs/ tehniskais uzturētājs;
 • parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēji;
 • drošības pakalpojumu sniedzējs;
 • citas personas, kuras ir saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu;

Personas datu apstrādātāji var laiku pa laikam mainīties, par ko mēs veiksim izmaiņas arī šajā dokumentā.

Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?

Mēs nenododam Jūsu datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām. Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:

 • personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei - mēs glabāsim līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);
 • personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tā norisei, bet ne mazāk kā 5 gadus;
 • datus, lai nodrošinātu datu atjaunošanu, mēs glabāsim rezerves kopijās līdz brīdim, kamēr tiks izveidots minimālais jaunāku rezerves kopiju skaits, lai iepriekšējās rezerves kopijas varētu izdzēst;
 • datus, lai pierādītu savu saistību izpildi, mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem - 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.
 • Video novērošanas rezultātā iegūtos datus mēs glabāsim 1 mēnesi, lai atklātu iespējamos noziedzīgos nodarījumus;
 • Audio ierakstus mēs glabāsim 18 mēnešus attiecībā uz tālruņa ierakstiem un klientu apkalpošanas centrā veiktiem ierakstiem, lai nodrošinātu mūsu sarunas fiksēšanu un uzrādīšanu domstarpību gadījumos.
Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Personas datu atjaunošana
Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, objekta īpašnieka maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības pieprasīt mums piekļuvi saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Mēs cienām šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku atbildes sagatavošanas laiku, par ko mēs Jūs informēsim), un, ja būs iespējams, tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības kādā no sekojošiem veidiem:

 • saņemot noteikta veida informāciju klientu portālā;
 • iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā: Aristida Briāna iela 6, Rīgā, LV-1001 (no plkst. 8.00-17.00);
 • iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz adresi: Aristida Briāna iela 6, Rīgā, LV-1001;
 • iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: lietvediba@lg.lv, ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu iesniegumu, mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Piekrišanas atsaukšana
Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm vai tiek izmantota mārketinga nolūkiem (piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanai vai dalībai izlozēs).

Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājaslapā.

Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?

Galvenokārt, mēs Jūsu informāciju ievācam, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt darījuma attiecību uzsākšanu vai līguma izpildi. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot pakalpojumu vai piedāvāt Jums izdevīgus līguma nosacījumus un/vai piedāvājumus, pie datu ievākšanas mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

 • savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums paša;
 • ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi Jūs kā kontaktpersonu vai ar objektu saistīto personu, vai iesniegusi dokumentus (piem., Zemesgrāmatas apliecību), kurā Jūsu dati ir atspoguļoti;
 • no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums;
 • no Jums, ja Jūs pierakstāties mūsu pakalpojumiem tiešsaistē;
 • no Jums, veicot autorizāciju Klientu portālā un ievadot datus;
 • no Jums vai Nasdaq, ja Jūs esat mūsu akcionārs;
 • tīmekļa vietnē https://mans.lg.lv/ un www.lg.lv, izmantojot sīkdatnes (cookies);
 • atsevišķos gadījumos no trešo personu datu bāzēm, piemēram, vērtējot Jūsu kredītspēju vai noskaidrojot Jūsu tiesības pārstāvēt uzņēmumu, varam iegūt datus no trešajām personām šī nolūka sasniegšanai;
 • attiecīgos gadījumos, no videonovērošanas un balss ierakstiem.
Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Mēs Jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.

Personas datu apstrādes paziņojums (pdf)