Latvijas Gāzē ir trīspakāpju pārvaldes struktūra:

  • Akcionāru sapulce (ievēlē padomi)
  • Padome (ievēlē valdi)
  • Valde (pārzina un vada uzņēmumu)

Pārvaldības dokumenti

Latvijas Gāzes pārvaldes institūciju ievēlēšanu, darbību un pilnvaras regulē vairāki dokumenti:

    Korporatīvās pārvaldības ziņojumi

    Risku pārvaldība

    Atalgojuma politika