Investoriem (7)

Kas ir “Sākotnējais akcionāru reģistrs”?

Sākotnējais akcionāru reģistrs ir to personu saraksts, kuras privatizācijas rezultātā ieguvušas tiesības uz noteiktām akcijām (šajā gadījumā - uz Latvijas Gāze akcijām). Akciju uzglabāšana šajā reģistrā ir bez maksas. Taču, kamēr akcijas atrodas šajā Sākotnējā akcionāru reģistrā, ar tām nevar brīvi rīkoties. Lai varētu saņemt dividendes, pārdot vai uzdāvināt akcijas un veikt citas darbības, nepieciešams atvērt gan vērtspapīru kontu (un veikt akciju pārskaitījumu uz to), gan naudas kontu (lai ieskaitītu dividendes) kādā no komercbankām vai brokeru sabiedrībām. Vienīgā darbība, ko var veikt persona, kuras akcijas atrodas Sākotnējā akcionāru reģistrā, ir piedalīšanās akcionāru sapulcē.

Kas ir “Izziņa par apmaksātām akcijām”?

Izziņa par apmaksātām akcijām ir apliecinājums tam, ka persona publiskajā piedāvājumā par sertifikātiem ir iegādājusies akcijas un tās atrodas Sākotnējā akcionāru reģistrā. Šādu izziņu akcionāriem izsniedza tajā Krājbankas vai Latvijas Hipotēku un zemes bankas nodaļā, kurā par sertifikātiem tika iegādātas akcijas. Izziņa par apmaksātām akcijām ir informatīva rakstura dokuments, tā nav īpašuma tiesību apliecinājums. Izziņu, kura kalpotu kā īpašuma tiesību apliecinājums, Jums jāpieprasa NASDAQ Riga (ja akcijas joprojām atrodas Sākotnējā akcionāru reģistrā) vai bankā, kurā tiek glabātas Jums piederošās akcijas. Lai varētu saņemt dividendes, pārdot vai uzdāvināt akcijas un veikt citas darbības, nepieciešams atvērt gan vērtspapīru kontu (un veikt akciju pārskaitījumu uz to), gan naudas kontu (lai ieskaitītu dividendes) komercbankā vai brokeru sabiedrībā.

Kā atvērt vērtspapīru kontu?

Vērtspapīru kontu var atvērt bankās un brokeru sabiedrībās, kas ir Latvijas Centrālā depozitārija dalībnieki. Lai saņemtu dividendes vai tirgotos ar akcijām, nepieciešams atvērt arī naudas kontu. Vērtspapīru un naudas kontu atvēršanu, akciju pārskaitīšanu no Sākotnējā akcionāru reģistra uz vērtspapīru kontu, akciju uzglabāšanu, kā arī citas darbības veic bankas un brokeru sabiedrības, un tie ir maksas pakalpojumi, kuru izcenojumus nosaka konkrētā banka vai brokeru sabiedrība. Akcijas, kas ir pārskaitītas uz vērtspapīru kontu, nevar atgriezt Sākotnējā akcionāru reģistrā.

Kā saņemt dividendes?

Lai saņemtu dividendes, vispirms akcijas ir jāpārskaita uz vērtspapīru kontu komercbankā vai brokeru sabiedrībā. Ja akcijas jau atrodas vērtspapīru kontā, dividendes tiek automātiski ieskaitītas atvērtajā naudas kontā. Ja akcijas vēl arvien ir reģistrētas Sākotnējā akcionāru reģistrā, tad dividendes uzkrāj Latvijas Centrālais depozitārijs un tās varēsiet saņemt, atverot vērtspapīru kontu un pārskaitot akcijas uz to.

Pirms akcionāru sapulces tiek noteikts datums, kurā noskaidro akcionāru sarakstu, jeb aprēķina datums. Ja aprēķina datumā personai vērtspapīru kontā ir akcijas, tiek izmaksātas dividendes, ja nav, tad – netiek. Personai, kura vēlas iegādāties akcijas pirms aprēķina datuma, jāņem vērā, ka vērtspapīru norēķini prasa vismaz 3 dienas (no brīža, kad akcijas tiek nopirktas, līdz brīdim, kad tās tiek ieskaitītas vērtspapīru kontā). Piemēram, ja aprēķina datums ir noteikts 14. jūlijs, tad akcijas jānopērk līdz 10. jūlijam. Gan dividenžu aprēķina datumu, gan izmaksu datumu nolemj akcionāru sapulcē.

Kas lemj par dividenžu izmaksāšanu?

Dividende ir akciju sabiedrības tīrās peļņas daļa, kuru saņem akcionārs. Šīs peļņas daļas apjomu jeb to, cik daudz naudas tiks izmaksāts, nolemj akcionāru sapulce. Akcionāru sapulce nosaka arī datumu, kurā dividendes tiks aprēķinātas, un datumu, kurā tās tiks izmaksātas akcionāriem.

Kā veikt akciju pārreģistrāciju uz citas personas vārda?

Lai pārdotu vai uzdāvinātu savas akcijas un veiktu citas darbības, nepieciešams atvērt gan vērtspapīru kontu (un veikt akciju pārskaitījumu uz to) bankā vai brokeru sabiedrībā, gan naudas kontu. Pārskaitot akcijas no Sākotnējā akcionāru reģistra uz vērtspapīru kontu, ir iespējams tās uzreiz pārskaitīt uz citas personas kontu. Uzdevums par akciju pārskaitīšanu no Sākotnējā akcionāru reģistra uz vērtspapīru kontu, kā arī par akciju pārdošanu vai pārreģistrāciju uz citas personas vārda ir jādod esošajai vai vēlamajai konta turētājai bankai vai brokeru sabiedrībai.

Savukārt, ja esat Latvijas Gāze akciju īpašnieka mantinieks, Jums, lai pārskaitītu mantojuma atstājēja akcijas uz savu vērtspapīru kontu, vispirms ir jāvēršas pie zvērināta notāra, lai atzītu Jūsu tiesības uz mantotajām akcijām mantojuma lietas kārtošanas ceļā.

Kā saņemt informāciju par akcionāru sapulces norisi un izskatāmajiem lēmumiem?

Latvijas Gāze Investoru attiecības.

Birža NASDAQ Riga / Latvijas Centrālais depozitārijs
Tel.: +371 67 212 431
E-pasts: riga@nasdaq.com
Internets: http://www.nasdaqbaltic.com

Laikrakstā Latvijas Vēstnesis un citos Latvijas laikrakstos