Informācija par akcijām

Kopš 1999. gada 15. februāra AS Latvijas Gāze akcijas tiek kotētas Rīgas biržā. Šobrīd AS Latvijas Gāze akcijas kotējas biržas Nasdaq Riga Baltijas Otrajā sarakstā. AS Latvijas Gāze ir iekļauta trijos tirdzniecības indeksos - OMX Baltic, OMX Riga un OMX Baltic Energy.

Kopējais vērtspapīru skaits ir 39 900 000. Vērtspapīru skaits publiskā apgrozībā ir 25 328 520.

AS Latvijas Gāze LEI Kods (Legal Entity Identifier Code): 097900BGMO0000055872.

Nasdaq & Morningstar: Morningstar faktu lapa par galvenajiem finanšu rādītājiem.

Kā rīkoties, ja jums jau pieder AS “Latvijas Gāze” akcijas?

AS Latvijas Gāze aicina Jūs pārbaudīt, vai neesat aizmirsuši par savām privatizācijas ceļā iegādātajām AS Latvijas Gāze akcijām.

Informāciju par to, vai Jums šādas, nekad neizmantotas, akcijas pieder, var saņemt, personīgi ierodoties Latvijas centrālajā vērtspapīru depozitārijā (Nasdaq CSD birojā), Rīgā, Vaļņu ielā 1, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Kopš akciju iegādes brīža par katru no šīm akcijām tās īpašniekam pienākas dividendes jeb Jūsu peļņas daļa. Dividenžu kopsumma šobrīd var sasniegt 10 EUR par katru akciju. Lai izņemtu dividendes (ar bezskaidras naudas pārskaitījumu tās ieskaitītu Jūsu norēķinu kontā), Jums ir jādodas uz komercbanku un jāatver vērtspapīru konts, lūdzot tajā ieskaitīt no depozitārija Jums piederošās akcijas. Tajā pašā komercbankā Jums ir jābūt atvērtam norēķinu kontam, kurā, reizē ar akciju pārskaitījumu uz vērtspapīru kontu, saņemsiet arī visu iepriekš uzkrāto un Jums pienākošos dividenžu summu. Turpmākās dividendes norēķinu kontā saņemsiet bez papildu darbību veikšanas katru reizi uzreiz pēc to izmaksas. Gadījumā, ja rodas jebkādas neskaidrības par iepriekšminētajām darbībām, padomu var lūgt gan depozitārija, gan bankas darbiniekam.

Lūdzam Jūs neatlikt akciju pārskaitīšanu no depozitārija uz komercbanku un līdz ar to arī dividenžu saņemšanu Jūsu norēķinu kontā. Saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikuma 161. panta sestajā daļā noteikto, dividendes, kas nav izņemtas 10 gadu laikā, pāriet uzņēmuma īpašumā. Attiecīgi, Jūs uz tām vairs nevarēsiet pretendēt.

Ja konstatējat, ka AS Latvijas Gāze akcijas varēja būt piederējušas personai, kura ir mirusi un Jūs esat šīs personas mantinieks, ir jāvēršas pie zvērināta notāra ar lūgumu papildināt mantojuma apliecību.