Latvijas Gāzē ir trīspakāpju pārvaldes struktūra:

 • Akcionāru sapulce (ievēlē padomi)
 • Padome (ievēlē valdi)
 • Valde (pārzina un vada uzņēmumu)

  Pārvaldības dokumenti

  Latvijas Gāzes pārvaldes institūciju ievēlēšanu, darbību un pilnvaras regulē vairāki dokumenti:

   Korporatīvās pārvaldības ziņojumi

   Risku pārvaldība

   Atalgojuma politika