Ziņas
Informācija PGP saņēmējiem

NORĒĶINU KĀRTĪBA PAR DABASGĀZI

PĒDĒJĀS GARANTĒTĀS PIEGĀDES PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJIEM

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumu Nr.78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 158.3.punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

 

1.     Norēķinu kārtība attiecas uz galalietotājiem, kuri pērk dabasgāzi pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma ietvaros Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumu Nr.78 „Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” (turpmāk – MK Noteikumi) noteiktajos gadījumos un kārtībā.

2.     Pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma cena tiek noteikta saskaņā ar MK Noteikumiem, kā arī citiem spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas paredz attiecīgās cenas piemērošanas kārtību.

3.     Pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma cena norēķinu periodam tiek publicēta pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – Tirgotājs) tīmekļvietnē www.lg.lv mēnesi pirms norēķinu perioda sākuma.

4.     Maksājumi šīs norēķinu kārtības (turpmāk – PGP Norēķinu kārtība) izpratnē ir maksa par dabasgāzi pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma cenas apmērā, sistēmas (sadales, pārvades, uzglabāšanas) un citiem pakalpojumiem, akcīzes nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN).

5.     Mājsaimniecības lietotājiem pēdējās garantētās piegādes pakalpojums tiek nodrošināts MK noteikumu un PGP Norēķinu kārtībā noteiktajā kārtībā par Enerģētikas likumā noteiktajā kārtībā noteiktu dabasgāzes cenu saistītajiem lietotājiem.

6.     Ja pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma saņēmējs (turpmāk – Lietotājs) ir reģistrējies un izmanto Tirgotāja klientu portālu https://e-pakalpojumi.dabasgaze.lv (turpmāk – Portāls), tad Lietotājam ir saistoši Portāla lietošanas noteikumi, Portālā veiktās darbības, kā arī Portālā sniegtā un saņemtā informācija, ja Lietotājs nav izteicis vēlmi turpmāk Portālu neizmantot.

II. Patērētās dabasgāzes uzskaite un norēķini

7.     Lietotājiem ir pienākums paziņot sadales sistēmas operatoram (turpmāk – SSO) komercuzskaites mēraparātu rādījumus saņemtās dabasgāzes uzskaitei, ievērojot kārtību un termiņus, kas noteikti SSO tīmekļa vietnē www.lg.lv publicētajā Sadales sistēmas pakalpojumu izmantošanas kārtībā.

8.     Norēķinu periods Lietotājiem ir kalendārais mēnesis (turpmāk – Norēķinu periods). Lietotāji maksājumus par Norēķinu periodā saņemto dabasgāzi, sistēmas un citiem pakalpojumiem veic 1 (vienu) reizi mēnesī.

9.     Maksājumus par Lietotāja Norēķinu periodā saņemto dabasgāzi un sistēmas pakalpojumiem Tirgotājs aprēķina, ņemot vērā SSO sniegto informāciju par Lietotāja dabasgāzes patēriņu.

10.  Maksājumus par Lietotāja saņemtajiem sistēmas pakalpojumiem Tirgotājs aprēķina, pamatojoties uz dabasgāzes patēriņu un ņemot vērā Enerģētikas likumā noteiktā kārtībā apstiprinātos un dabasgāzes saņemšanas brīdī spēkā esošos sistēmas pakalpojumu tarifus.

11.  Lietotājam ir pienākums nākamā mēneša pirmajā darba dienā Portālā vai rakstiski iesniegt Tirgotājam informāciju par Norēķinu periodā saņemtās dabasgāzes sadalījumu atbilstoši tās izlietošanas mērķim akcīzes nodokļa piemērošanai saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

12.  Tirgotājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas no SSO par Lietotāja Norēķinu periodā saņemto dabasgāzes daudzumu nosūta Lietotājam rēķinu par Lietotāja saņemto dabasgāzi, sistēmas un citiem pakalpojumiem, pamatojoties uz SSO sniegto informāciju. Tirgotāja rēķini tiek sagatavoti elektroniski. Personas, kura izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tās unikālo elektronisko apliecinājuma kodu (autorizāciju), kas identificē rēķina izrakstītāju un nodrošina dokumenta autentiskumu.

13.  Rēķini tiek nosūtīti uz Lietotāja juridisko adresi vai Portālā norādīto e-pasta adresi un publicēti Portālā, ja Lietotājs ir Portāla lietotājs. Ja Lietotājs rakstveidā paziņo Tirgotājam atšķirīgu rēķina saņemšanas adresi, kā šajā punktā minētās, tad Tirgotājs turpmāk rēķinus nosūta uz Lietotāja norādīto adresi.

14.  Maksājumus par Norēķinu periodā saņemto dabasgāzi, sistēmas un citiem pakalpojumiem Lietotājam ir jāveic līdz nākamā mēneša 10. (desmitajam) datumam.

15.  Ja Lietotājs pēc Norēķinu perioda beigām, līdz nākamā mēneša 8. (astotajam) datumam nav saņēmis rēķinu, Lietotājam ir pienākums sazināties ar Tirgotāju un rakstveidā informēt to par rēķina nesaņemšanas faktu. Rēķina nesaņemšana neatbrīvo Lietotāju no pienākuma veikt norēķinus noteiktajā termiņā.

16.  Ja Lietotājs rēķinā ir konstatējis kļūdu, Lietotājs 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas rakstveidā paziņo par to Tirgotājam. Tirgotājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rakstveida iesnieguma saņemšanas pārbauda dokumentus, pārbaudes rezultātus paziņo Lietotājam un, ja nepieciešams, veic izmaiņas maksājuma dokumentos. Iesniegums par kļūdu maksājuma dokumentā neatbrīvo Lietotāju no pienākuma noteiktajā termiņā veikt maksājumu.

17.  Par katru veicamā maksājuma kavējuma dienu Lietotājs maksā Tirgotājam nokavējuma procentus par kavētiem norēķiniem 0,15% (nulle komats piecpadsmit procenti) dienā (turpmāk – Nokavējuma procenti) no galvenā parāda. Galvenais parāds ietver nokavēto maksājumu par dabasgāzi, sistēmas un citiem pakalpojumiem, akcīzes nodokli un PVN.

18.  Ja Lietotājs PGP Norēķinu kārtībā noteiktajā termiņā nav veicis maksājumu, Tirgotājs ir tiesīgs nosūtīt brīdinājumu par dabasgāzes piegādes pārtraukšanu MK Noteikumu noteiktajā kārtībā, kā arī kavēto maksājumu atgūšanu var nodot parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam kavēto maksājumu iekasēšanai un iespējamai datu ievietošanai publiskajās datu bāzēs. Izdevumus, kas Tirgotājam rodas saistībā ar kavēto maksājumu atgūšanu, sedz Lietotājs. Ja Lietotājs brīdinājumā noteiktajā termiņā neveic maksājumu, Tirgotājs ir tiesīgs pieprasīt SSO pārtraukt dabasgāzes piegādi MK Noteikumu noteiktajā kārtībā.

19.  Tirgotājs MK Noteikumos noteiktajos gadījumos ir tiesīgs Lietotājam pieprasīt un Lietotājam ir pienākums Tirgotāja noteiktajā termiņā iesniegt līgumsaistību pienācīgas izpildes nodrošinājumu.

 

III. Maksājumi

20.  Lietotājs veic maksājumus, naudu pārskaitot uz kādu no Tirgotāja izrakstītajā rēķinā norādītajiem norēķinu kontiem. Informācija par Tirgotāja norēķinu kontiem ir pieejama arī Tirgotāja tīmekļa vietnē www.lg.lv.

 

21.  Par samaksas datumu tiek uzskatīts datums, kurā nauda ir ieskaitīta Tirgotāja norēķinu kontā. Izdevumus par naudas pārskaitīšanu sedz Lietotājs.

22.  No Lietotāja saņemto summu Tirgotājs vispirms attiecina uz parādu (ja tāds ir), kurš izriet no saistībām, kas Lietotājam bija pret Tirgotāju līdz 2017.gada 1.jūlijam, tad atlikušo maksājumu summu Tirgotājs ir tiesīgs ieskaitīt Nokavējuma procentu un citu blakus saistību dzēšanai, tai skaitā, dzēšot izdevumus, kas radušies saistībā ar parāda piedziņu. Ja no Lietotāja saņemtā maksājuma summas visas parādsaistības un maksājums par Norēķinu periodu ir dzēsts, atlikumu Tirgotājs ieskaita kā avansa maksājumu.

23.  Lietotājam ir tiesības veikt avansa maksājumus.

 

IV. Strīdu izšķiršana

24.  Visas pretenzijas un jautājumi, kas saistīti ar dabasgāzes tirdzniecību, tiek risināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Lietotājam ir tiesības iesniegt pretenzijas un jautājumus Tirgotājam, telefoniski sazinoties ar Tirgotāja kontaktu un digitālās tirdzniecības centru pa tālruni 155, nosūtot e-pastu uz Tirgotāja e-pasta adresi info@lg.lv, nosūtot rakstisku iesniegumu uz Tirgotāja juridisko adresi vai ierodoties klātienē Tirgotāja klientu apkalpošanas centros. Tirgotājs izvērtē saņemto informāciju un sniedz atbildi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

25.  Visi strīdi un domstarpības starp Tirgotāju un Lietotāju par samaksu vai citiem ar dabasgāzes tirdzniecību saistītiem zaudējumiem, kas nodarīti Tirgotājam, izšķir Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesa Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

V. Noslēguma jautājumi

26.  PGP Norēķinu kārtība stājas spēkā 2017.gada 1.maijā.

 

 

<< Atpakaļ

 
 
Skype zvans
 
Facebook Draugiem
Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzini vairāk