Iekšējās trauksmes celšanas politika

Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu un no tā gūtu labumu, veicot darba vai tiem pielīdzināmus pienākumus Latvijas Gāzē (darbinieki, praktikanti un citas personas, kuras Latvijas Gāze nolīgusi pakalpojuma vai uzdevuma veikšanai). Par pārkāpumu ir uzskatāms noticis, notiekošs vai ar pamatotu iestāšanās varbūtību saistāms noziedzīgs nodarījums, administratīvs pārkāpums vai cits tiesību normu pārkāpums vai ētikas vai profesionālo normu pārkāpums, piemēram, šādās jomās – krāpšana, kukuļošana, izvairīšanās no nodokļu samaksas, sabiedrības veselības apdraudējums, darba drošības apdraudējums, cilvēktiesību pārkāpums, pārkāpums finanšu un kapitāla tirgus sektorā, konkurences tiesību pārkāpums u.c.

Trauksmes celšana ir realizējama tikai tad, ja trauksmes cēlējam ir fakti vai objektīvi pārbaudāma informācija un persona ir gatava šo informāciju izklāstīt. Ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu, apzināti nepatiesu ziņu sniegšana vai kolēģu aprunāšana nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

Latvijas Gāze atbalsta un veicina godprātīgu trauksmes celšanu, nevis attur no tās. Gadījumos, kad trauksmes cēlējs nesaskata nepieciešamību saņemt anonimitātes garantijas vai aizsardzību, trauksmes celšanas kanāls neatņem tiesības un pienākumus informāciju par iespējamiem un notiekošiem pārkāpumiem un ar tādu iestāšanos saistītiem riskiem apspriest ar darbinieka tiešo vadītāju vai uzdevuma devēju, vai, nepieciešamības gadījumā, ar attiecīgās struktūrvienības darbu pārraugošo Latvijas Gāzes valdes locekli.

Trauksmes cēlēja ziņojumu iesniedz, nosūtot to uz Latvijas Gāzes ziņošanas kanālu trauksmes celšanai - e-pasta adresi: trauksmes.zinojums@lg.lv.

Ziņojumā jānorāda:

  • Tēma: “Trauksmes cēlēja ziņojums”.
  • Iespējami detalizētu informāciju par faktiem, iesaistītās personas vārdu, uzvārdu un amatu, un pieejamajiem vai pievienotajiem dokumentiem (pierādījumiem).
  • Trauksmes cēlēja vārdu, uzvārdu, amatu, kā arī kontaktinformāciju, kuras izmantošanai trauksmes cēlējs dod priekšroku gadījumā, ja ziņojuma izskatīšanas laikā nepieciešams sazināties, lai saņemtu papildus informāciju.
  • Ja attiecināms, norādi par to, kam par pārkāpumu jau ir ziņots iepriekš, un atbildes kopiju vai atreferējumu, ja tāda saņemta.

Ziņojuma izskatīšanas un, ja nepieciešams, galīgā lēmuma pieņemšanas maksimālais termiņš ir trīs mēneši.

Ziņojuma saņēmējam un visām ziņojuma turpmākajā izvērtēšanas procesā iesaistītajām personām, lai nodrošinātu trauksmes cēlēja aizsardzību pret trauksmes celšanas dēļ radītām jebkādām nelabvēlīgām sekām, ir pienākums aizsargāt trauksmes cēlēja identitāti - vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju un jebkādus citus datus, kuri ļautu identificēt trauksmes cēlēju. Trauksmes cēlēju un viņa radiniekus aizliegts disciplināri vai citādi sodīt, atbrīvot no darba vai amata, pazemināt amatā, pārcelt citā darbā vai amatā vai citādi tieši vai netieši radīt viņiem nelabvēlīgas sekas tikai tāpēc, ka trauksmes cēlējs ir sniedzis trauksmes cēlēja ziņojumu. Šīs aizsardzības prasības ir spēkā arī gadījumā, ja trauksme tiek celta ārējās institūcijās vai publiskos kanālos. Trauksmes cēlējs nav atbrīvots no iespējamām sankcijām, ja pārkāpumu ir veicis pats trauksmes cēlējs.

Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam, tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, komitejas sagatavotajiem dokumentiem un saziņai, kā arī saistītajiem lēmumiem un rīkojumiem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Informācija par Latvijas Gāzes iekšējās trauksmes celšanas sistēmu tiek nodrošināta katram darbiniekam, uzsākot darba tiesiskās attiecības un ir pastāvīgi pieejama visiem nodarbinātajiem Latvijas Gāzes koplietošanas dokumentu diskā un / vai darbinieku pašapkalpošanās portālā. Trauksmes cēlējam, kurš nav Latvijas Gāzes darbinieks, tiek nodrošināta attiecīgās iekšējās kārtības izsniegšana.