Valdība ir lēmusi par dabasgāzes cenas pieauguma kompensāciju arī tām mājsaimniecībām, kuras saņem apkures pakalpojumu ar starpnieka iesaisti, kas ir juridiska vai fiziska persona, piemēram, apsaimniekotāji, projekta attīstītāji, īpašnieki. Valsts atbalsts tiek nodrošināts ar šo starpnieku palīdzību, ja viņš ir iesniedzis pieteikumu Latvijas Gāzei. Tātad valsts atbalstu var saņemt arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, rindu mājas īpašnieks, apsaimniekotājs, projekta attīstītājs, kur savstarpējo līgumsaistību ietvaros dabasgāzi lieto mājsaimniecības.

Izmaiņas!

No 2022. gada oktobra pieteikumi valsts atbalsta saņemšanai ir jāiesniedz klientu portāla sadaļā Pieteikums valsts atbalstam
Šī sadaļa ir pieejama klientiem, kuri šajā vai iepriekšējā valsts atbalsta periodā ir saņēmuši kompensācijas.

Ja atbilstat kritērijiem atbalsta saņemšanai, bet klientu portālā Jums nav pieejama šī sadaļa, tad:

 1. pārbaudiet, vai esat pieslēdzies klientu portālam, kā lietotājs uzņēmumam, ar kuru ir noslēgts dabasgāzes tirdzniecības līgums (arī papildlietotāji var iesniegt pieteikumu);
 2. ja klientu portālā sadaļa Pieteikums valsts atbalstam joprojām nav redzama, tad, lai varam Jums atvērt šo sadaļu pieteikuma iesniegšanai, uz valstskompensacija@lg.lv nosūtiet* sekojošu informāciju:

  - uzņēmuma nosaukums/ vārds, uzvārds, ar kuru noslēgts dabasgāzes tirdzniecības līgums
  - reģistrācijas numurs/ personas kods
  - objekta adrese (-es), kura kvalificējas valsts atbalstam, norādot kas atrodas objektā (piem., daudzīvokļu māja, rindu māja utt.)

*Nosūtītais e-pasts nav pamats atbalsta saņemšanai, pieteikums jāiesniedz klientu portāla sadaļā Pieteikums valsts atbalstam.

Valsts atbalsta periods un apmērs

 • Kompensācijas tiks piemērotas par periodu no 2022. gada jūlija līdz 2023. gada aprīļa beigām.
 • Pieteikties valsts atbalsta saņemšanai var visā atbalsta piemērošanas periodā, bet ne vēlāk par 2023. gada 30.aprīli.
 • Valsts atbalsts ir paredzēts mājsaimniecībām, kas dabasgāzi izmanto apkurei un vidējais patēriņš 12 mēnešu periodā ir no 221 kWh (21 m3) mēnesī.
 • No 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 30. novembrim no valsts puses tiek kompensēts maksas samazinājums dabasgāzei 0,03 euro/kWh (bez PVN) apmērā.
 • No 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. novembrim no valsts puses papildus tiek kompensēts maksas samazinājums, lai dabasgāzes tirgus (pielīgto) cenu pielīdzinātu regulētai dabasgāzes cenai, kas ir 0,10875 euro/kWh (bez PVN). 
 • No 2022. gada 1. decembra līdz 2023. gada 30. aprīlim no valsts puses tiek kompensēts maksas samazinājums, lai dabasgāzes tirgus (pielīgto) cenu pielīdzinātu regulētai dabasgāzes cenai – 0,07875 euro/kWh (bez PVN). Tātad tiek noteikta dabasgāzes cena - 0,07875 euro/kWh (bez PVN), kas starp dabasgāzes tirgotājiem neatšķiras.

Nosacījumi valsts atbalsta saņemšanai

 • Atbalsts tiek piemērots tikai mājsaimniecību patēriņam!
 • Katru mēnesi jāiesniedz skaitītāju rādījumi. Par aprēķinātu patēriņu, atbalsts netiks piemērots līdz faktiskā patēriņa korekcijai!
 • Līgumslēdzējam par katru objektu jāiesniedz atsevišķs pieteikums.
 • Pieteikumu par kārtējo mēnesi var iesniegt klientu portālā no katra mēneša 27. datuma līdz nākamā mēneša otrās darba dienas plkst. 12:00.
 • Par iepriekšējiem mēnešiem pieteikumu var iesniegt arī ārpus skaitītāju rādījumu ziņošanas perioda. Šajā gadījumā maksas samazinājums tiks piemērots nākamajā rēķinā, veicot nepieciešamās korekcijas.!

Pieteikumi, kas saņemti pēc 04.04.2023., tiks iekļauti nākamajā rēķinā par 2023.gada aprīli, ko saņemsiet 2023.gada maija sākumā.

Aicinām klientus būt atbildīgiem un iesniegt precīzus datus par patēriņu, jo tie tiks salīdzināti ar sadales sistēmas operatora Gaso pieejamo informāciju. Datu nesakritības vai nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā atbalsts var tikt atteikts vai anulēts!

Lūdzam ņemt vērā, ka saskaņā ar normatīvo regulējumu valsts atbalsts ir piemērojams par dabasgāzes cenu VIRS 0.07875 EUR/kWh. Ja Jūsu rēķinā norādītā dabasgāzes cena ir zem šī cenas sliekšņa, atbalsts netiks piemērots.

Atgādinām, ka atbalsta periods ir līdz 2023.gada 30.aprīlim! Aicinām ņemt vērā, ka pieteikumus, kuri tiks iesniegti pēc atbalsta perioda beigām (pēc 03.05.2023) nebūsim tiesīgi pieņemt.

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par valsts atbalsta piešķiršanu

Kad varu pieteikties?

Pieteikties valsts atbalsta saņemšanai var katra mēneša beigās iesniedzot pieteikumu par konkrēto mēnesi. Ja pieteikums par valsts atbalsta kompensāciju par attiecīgo mēnesi tiek iesniegts pēc mēneša pēdējā datuma, tad maksas samazinājums tiek piemērots nākamajā rēķinā, veicot nepieciešamās korekcijas. Lai izvairītos no korekciju veikšanas rēķinos aicinām nenokavēt un pieteikumu aizpildīt katru mēnesi, galējais atbalsta pieteikšanās periods - 2023. gada 30. aprīlis. Par pieteikumiem, kas tiks iesniegti pēc šī datuma vairs nebūsim tiesīgi piemērot maksas samazinājumu.

Vai man ir jāpiesakās atbalstam, ja līgums noslēgts ar mājsaimniecības lietotāju par regulētu tarifu?

Mājsaimniecību klientiem, nav jāpiesakās atbalsta saņemšanai, maksas samazinājums tiks piešķirts automātiski un to varēs redzēt Latvijas Gāze nosūtītajos norēķinu dokumentos.

Vai man ir jāpiesakās atbalstam, ja līgums noslēgts ar kādu no tirgus produktiem (fiksēta cena, individuāla cena, mainīga cena)?

Jums jāpiesakās valsts atbalsta saņemšanai, ja dabasgāze objektā, par kuru noslēgts līgums, tiek izmantota mājsaimniecības vajadzībām.

Vai man ir jāpiesakās atbalstam, ja objektā ir tikai komerctelpas vai savstarpējie darījumu līgumi ar juridiskām personām par jebkāda veida saimniecisko darbību?

Nē, Jums nav jāpiesakās, jo nevarēsim piemērot atbalstu, tas paredzēts tikai mājsaimniecību gala patērētājiem.

Kas jāņem vērā, aizpildot pieteikumu?

 • Lai saņemtu maksas samazinājumu, līgumslēdzējam (apsaimniekotājam, īpašniekam vai attīstītājam) par katru gazificēto objektu jāiesniedz atsevišķs pieteikums. Ja vienā adresē ir vairāki gazificētie objekti, piemēram, 5 dzīvokļi, kuriem ir atsevišķi skaitītāji, jāiesniedz 5 pieteikumi – atsevišķs pieteikums par katru gazificēto objektu.
 • Ja kvalificējaties atbalstam, noteikti jābūt ziņotam rādījumam, par aprēķinātu patēriņu, atbalsts netiks piemērots līdz faktiskā patēriņa korekcijai!