Vasara ir labākais laiks energoefektivitātes uzlabošanai

Uzlabojot energoefektivitāti, uzņēmumi gūst ne tikai energoresursu ietaupījumu, bet arī daudz jaunu iespēju attīstībai un ilgtspējai. Vasaras periods ir labākais laiks, lai pārskatītu un uzlabotu uzņēmuma procesus, izanalizētu enerģijas patēriņu un ieviestu energoefektivitātes stratēģiju.

Energoefektivitātes paaugstināšana var ierobežot ēku un komerciālās darbības nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un tādā veidā mazināt siltumnīcas efekta radītās globālās klimata pārmaiņas, limitēt emisijas, kas kaitīgas gan videi, gan cilvēkiem. Modernu un energoefektīvu iekārtu izmantošana un nosiltinātas ēkas ne vien samazina vides piesārņojumu, bet arī mazina ikmēneša izdevumus par energoresursiem. Pašlaik uzņēmumiem ir pieejami dažādi Eiropas fondi, kas ir vērsti uz ražošanas procesu optimizāciju, CO2 emisiju samazināšanu, ražotņu pārbūvei u.c.

Ražošanas energoefektivitāte

Energoefektivitātes risinājumus ražošanas procesam vispilnīgāk var iegūt, veicot energoauditu - neatkarīgu ekspertu energoefektivitātes novērtējumu, kas balstīts uz aprēķiniem gan par ēkas, gan rūpnieciskās vai komerciālās darbības faktisko enerģijas patēriņu, lai noteiktu enerģijas ietaupījuma iespējas.

Energoauditam jāaptver 90% no visa uzņēmuma un atsevišķi jānorāda enerģijas patērētāji un enerģijas apjomi:

  • Uzņēmuma īpašumā vai lietošanā esošo ēku apkurei patērētā enerģija;
  • Sadzīves vajadzībām nepieciešamā karstā ūdens sagatavošanai patērētā enerģija;
  • Apgaismojumam patērētā enerģija;
  • Ventilāciju sistēmu darbībai patērētā enerģija;
  • Telpu dzesēšanai patērētā enerģija;
  • Rūpnieciskajos procesos patērētā: elektroenerģija, siltumenerģija, cita enerģija (arī degviela, ja sastāda virs 10% no kopējās patērētās enerģijas).

Energoefektivitātes mērķis ir CO2 emisiju samazināšana, kas dod ieguldījumu vides saglabāšanā. Energoaudita laikā tiek veikta ražotnes apsekošana uz vietas un datu analīze attālināti, lai pēc matemātiskiem aprēķiniem varētu ieteikt pēc iespējas labākus risinājumus tieši konkrētajam uzņēmumam, piemēram, ražošanas mezglu automatizēšanu, iekārtu nomaiņa pret efektīvākām, automātiku apkurei vai apgaismojumam, paradumu maiņu, siltināšanu vai citus līdzīgus risinājumus. Papildu ieguvums ir ne tikai patērētās enerģijas ietaupījums, bet arī ražošanas procesu pārskatīšana.

Energoaudita rezultātā uzņēmumam būs skaidrs, cik lielas būs izmaksas, kāds enerģijas ietaupījums tiks sasniegts un gatavs plāns, kā to izdarīt ar maksimālu enerģijas patēriņa samazinājumu. Audita plānā ir īstermiņa aktivitātes ar tūlītēju efektu un ilgtermiņa pasākumi, kuriem nepieciešamas apjomīgākas investīcijas.

Sertificēti energoauditori aprēķinās, cik ilgā laikā energoefektivitātes pasākumi atmaksāsies attiecībā pret investīcijām. Jāsaprot, ka mazas investīcijas atmaksājas jau pirmajā gadā, bet ražošanas uzņēmumiem, kur nepieciešami lieli ieguldījumi, tas atmaksāsies pēc pāris gadiem. Tomēr jāņem vērā, ka tehnoloģijas attīstās ļoti strauji un nav vērts ieguldīt pasākumos, kas atmaksājas tikai pēc 10 vai vairāk gadiem. Jāveic tādi pasākumi, lai ieguldījumi atmaksātos saprātīgā termiņā, jo ir grūti paredzēt, kā nākotnē viss attīstīsies. Energoauditoru uzdevums ir piedāvāt plānu, kas ir sasniedzams tuvākajā laikā (1-2 gadi) un kuru izmaksas ir sapratīgas, jo ne vienmēr ir iespējams piesaistīt citu finansējumu.

Svarīgi izvēlēties profesionālu energoaudita uzņēmumu, jo pēc Ekonomikas ministrijas prasībām uzņēmumam ir jāīsteno auditā ietvertie energoefektivitātes pasākumi. Lai arī uzņēmumiem ir savi enerģētiķi, tomēr energoaudita firmām ir komplicēti mērinstrumenti, ar kuriem var veikt specifiskus mērījumus un līdz ar to iegūt informāciju, ar kuru strādāt tālāk. Tā kā ražošanas tehnoloģijas dažādās nozarēs ļoti atšķiras un uzņēmumiem tādas visbiežāk nav pieejamas, ļoti svarīga ir auditoru kompetence. Energoauditu veic speciālistu komanda, kur katrs ir speciālists savā jomā. Ja audits tiks veikts profesionāli, tas uzņēmumam dos ne tikai energoresursu ietaupījumu, bet arī iespēju attīstībai, ilgtspējai un konkurētspējas uzlabošanai.

Energoaudita veikšanas laiks ir ļoti individuāls katram uzņēmumam. Tas var aizņemt no 1 līdz pat 12 mēnešiem. Daudz laika tiek veltīts investīciju analīzei, jo bieži vien tehnoloģijas ir jāmeklē ārpus Latvijas. Energoaudits ir jāveic ik pēc 4 gadiem, bet katru gadu jāziņo par ieviestajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem un to rezultātā sasniegto enerģijas ietaupījumu.

Energoaudita izmaksas ir ļoti atkarīgas no uzņēmuma lieluma un ražošanas specifikas. Iesakām izvēlēties akreditētus uzņēmumus energoaudita veikšanai.

Iepriekšējie jaunumi

21.06.2022. | pārvaldība | ilgtspēja
Latvijas Gāze iegūst zelta kategoriju Ilgtspējas indeksā

Apliecinot izpratni par atbildīgu, ētisku un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, Latvijas Gāze, piedaloties pirmo gadu, ieguvusi zelta kategoriju Ilgtspējas indeksa 2022 novērtējumā.

Lasīt vairāk
14.06.2022. | pārvaldība
Izmaiņas AS “Latvijas Gāze” valdē

AS “Latvijas Gāze” valdes locekle un finanšu direktore 2022. gada 12. augustā ir nolēmusi atstāt uzņēmumu personisku iemeslu dēļ.

Lasīt vairāk
10.06.2022. | tarifi | iedzīvotājiem
No 1. jūlija stājas spēkā jaunie dabasgāzes tarifi mājsaimniecībām

No 2022. gada 1. jūlija mājsaimniecībām, kas iegādājas dabasgāzi pēc regulētā tarifa, mainīsies dabasgāzes tarifs nākamajam pusgadam.

Lasīt vairāk