Plānojot un īstenojot mārketinga aktivitātes, uzņēmums Latvijas Gāze ievēro saistošās Eiropas Savienības tiesību normas, Latvijas Republikas Satversmē un citos normatīvajos aktos definētos likumības, patiesuma, objektivitātes, godprātīgas reklāmas prakses un godīgas konkurences principus.

  • Latvijas Gāze veicina zīmola uzticamību un atpazīstamību, īpašu uzmanību pievēršot atbildīgas, ilgtspējīgas un caurspīdīgas uzņēmējdarbības praksei.
  • Īstenojot mārketinga aktivitātes, Latvijas Gāze balstās uz uzņēmuma vērtībām, misiju, vīziju un mērķiem, piedāvājot klientiem profesionālu apkalpošanu un kvalitatīvus produktus.
  • Latvijas Gāze iegulda laiku un finanšu līdzekļus, lai attīstītu piedāvātos produktus un pakalpojumus, veicinot uzņēmuma konkurētspēju.
  • Latvijas Gāze atbildīgi ievēro valstī un Eiropas Savienībā pieņemto regulējumu attiecībā uz personu datu aizsardzību un to izmantošanu komunikācijas mērķiem.
  • Latvijas Gāze izglīto un informē savus klientus par produktu lietošanu, drošību un citām būtiskām, ar produktu saistītām aktualitātēm.
  • Uzņēmums regulāri veic pētījumus un aptaujas, lai uzzinātu klientu vajadzības un vēlmes.
  • Latvijas Gāze apkopo un analizē klientu sūdzības un ierosinājumus, nodrošinot atgriezenisko saiti un veicot uzlabojumus.
  • Komunikācijas materiāli tiek izstrādāti atbildīgi, tā, lai nekādā veidā neveicinātu diskrimināciju, naidu vai agresiju.
  • Komunikācijas materiālu saturs un izplatīšana tiek nodrošināta tā, lai visi klienti neatkarīgi no vecuma, tautības un dzīvesvietas, saņemtu svarīgāko informāciju.