Skaitītāju rādījumu pieņemšanu un apstrādi nodrošina sadales sistēmas operators Gaso. Skaitītāja rādījumi jānodod arī tad, ja dabasgāzi neesat patērējis. Ja skaitītāja rādījumi netiek ziņoti noteiktajā laikā, patēriņu aprēķinās sadales sistēmas operators Gaso un tas var ietekmēt kopējo maksājumu par dabasgāzi.

Skaitītāja rādījumu ziņošanas biežums ir atkarīgs no norēķina veida:

  • Ja par dabasgāzi norēķinieties izmantojot maksājumu veidu Rēķins, rādījumi jāziņo katru mēnesi no kārtējā mēneša 27. datuma līdz nākamā mēneša pirmajai darba dienai.
  • Ja par dabasgāzi norēķinieties izmantojot Izlīdzinātais maksājums norēķinu veidu, rādījumi jāziņo 3 reizes gadā: uz tarifu maiņu 30. jūnijā un 31. decembrī, un pārskata perioda beigās. Pārskata perioda datums katram klientam ir individuāls.

Skaitītāju rādījumu ziņošana

Reģistrējieties klientu portālā un saņemiet atgādinājumus par skaitītāja rādījumu iesniegšanu e-pastā!

Dabasgāzes patēriņš tiek uzskaitīts gan m3, gan kWh

Dabasgāzes patēriņa uzskaitei un skaitītāja rādījumu ziņošanai tiek izmantoti m3, bet saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 78 „Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” norēķinos par dabasgāzi tiek izmantotas kilovatstundas (kWh).

Skaitītāji patērēto dabasgāzi uzskaita m³, pārrēķinam uz kWh tiek piemērots koeficients – augstākā siltumspēja. Siltumspēja ir mainīgs lielums, sadalīts pa zonām un mēnešiem.

Siltumspējas zonu nosaka sadales sistēmas operators Gaso, ņemot vērā administratīvās teritorijas, kurās atrodas katrai zonai piederošie dabasgāzes gazificētie objekti. Ar siltumspējas zonu kārtību iespējams iepazīties Gaso mājaslapā.